www.kma.zcu.cz
Práce matematiků nespočívá v provádění správných matematických operací, to je práce bankovních účetních.
                                           George Gamow (teoretický fyzik)
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Výzkumný záměr KMA

Název programu: Výzkumné záměry (MŠMT)
Název projektu: Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání (kód: MSM4977751301)
Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání (kód: J23/98:235200001)
Řešitel: Prof. RNDr. Pavel DRÁBEK, DrSc.
Členové: Bohumír Bastl, Jiří Benedikt, Marek Brandner, Jan Brousek, Radek Cibulka, Roman Čada, Václav Čada, Jan Čepička, Josef Daněk, Pavel Drábek, Jiří Egermaier, Michal Friesl, Petr Girg, Gabriela Holubová, Karel Jedlička, František Ježek, Tomáš Kaiser, Miroslav Lávička, Patrice Marek, Aleš Matas, Petr Nečesal, Pavel Novák, Jan Pospíšil, Zdeněk Ryjáček, Petr Tomiczek, Světlana Tomiczková.
Datum trvání: 1.1.2005 - 31.12.2011
1.10.1999 - 31.12.2004

Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání
Řeąitel: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
Kód: MSM4977751301

Vědecká činnost v oblasti matematiky a jejích aplikací je dlouhodobě zaměřena do těchto oblastí:

 • základní (badatelský) výzkum v teorii obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, metodách nelineární funkcionální analýzy, kombinatorice a teorii grafů;
 • rozvoj numerických metod pro řešení složitých matematických modelů a úloh s rozsáhlými parametry a paralelizace odpovídajících algoritmů;
 • aplikace především diferenciálních rovnic, algebry, teorie grafů a statistiky v technice, ekonomii a přírodních vědách;
 • aplikace geometrie a informatiky v technologiích, geodézii a kartografii.
 • V roce 2005 Katedra matematiky získala další výzkumný záměr, který nese stejný název jako předchozí. Tento projekt bude řešen v letech 2005 až 2011.

  Cílem VZ je pokračovat v dosavadní úspěšné vědecké činnosti pracoviště a výrazně přispět k rozvoji úrovně poznání spojitých a diskrétních matematických struktur, hledání nových matematických metod a vývoji efektivních algoritmů na bázi těchto metod. Při řešení předcházejícího VZ v letech 1999 až 2004, projektu v rámci Programu posílení vědy a výzkumu na VŠ v letech 1998 až 2000 a projektu výzkumných center v letech 2000 až 2005 se podařilo vybudovat z katedry matematiky vědecké pracoviště, které si získalo mezinárodní prestiž a uznání. Jedním z cílů VZ řešeného v letech 2005 až 2011 je tuto prestiž prohloubit a dosáhnout stabilně mezinárodně uznávaného postavení v rámci EU a zvýšit tak konkurenceschopnost VaV v České republice na mezinárodním fóru. Institucionální podpora nového výzkumného záměru umožní navázat na dosavadní úspěšnou vědeckou činnost pracoviště a posílit jeho další rozvoj. K dosažení tohoto cíle je mezi výzkumnými pracovníky navrhovaného VZ zařazeno podstatné procento mladých vědeckých pracovníků do 35 let - absolventů přírodovědných a technických studijních programů VŠ. Na výzkum členů řešitelského týmu budou napojeni doktorandi v závěrečné fázi doktorského studia, kteří budou schopni aktivně přispět (publikacemi, vystoupeními na odborných konferencích) k řešení VZ. Tato skutečnost úzce souvisí s dalším cílem VZ, kterým je úzké sepětí výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v ČR a jeho přiblížení ke standardu obvyklému v nejrozvinutějších zemích EU a na prestižních univerzitách v USA.

  V oblasti základního výzkumu jsou dílčí cíle VZ rámcově dány těmito body:
 • studium kvalitativních vlastností nelineárních diferenciálních rovnic v jednodimenzionálním a vícedimenzionálním případě,
 • formulace nelineárních matematických modelů na časových škálách a jejich analýza,
 • vyšetřování nelineárních úloh na vlastní čísla, zejména s degenerovanými a singulárními operátory,
 • bifurkace řešení nelineárních systémů,
 • rozvinutí metod funkcionální analýzy vhodných pro studium nejednoznačně řešitelných rovnic s lineárními a nelineárními vazbami,
 • vývoj nových metod pro popis tvarově složitých objektů,
 • modelová generalizace datových bází geodat,
 • optimalizace volby modelů náhodných veličin v teorii životnosti a regresní analýze,
 • studium vlastností diskrétních struktur (grafy, hypergrafy, matroidy, kódy); zkoumání jejich vzájemných vztahů (barvení, homomorfismy) a existence speciálních podstruktur (cykly, cesty, faktory),
 • studium grafových operátorů, zejména uzávěrového typu, a rozvoj souvisejících metod zkoumání vlastností grafových struktur,
 • numerická analýza problémů vícefázového proudění a kontaktních úloh v biomechanice,
 • vývoj nových výpočetních konzervativních schémat pro numerické simulace úloh mechaniky tekutin.
 • V oblasti rozvíjení mezinárodní spolupráce jsou cíle následující:
 • pokračovat v pořádání mezinárodních konferencí a pravidelných seminářů za účasti zahraničních přednášejících,
 • zvát k přednáškám na pravidelné semináře pořádané na katedře matematiky odborníky z renomovaných zahraničních pracovišť,
 • pravidelně navštěvovat mezinárodní konference, kongresy, zahraniční pracoviště a přednášet o vlastních výsledcích vědecké práce,
 • publikovat v mezinárodních časopisech
 • Důležité upozornění! Každý výstup VZ musí obsahovat oznámení o podpoře výše uvedeného záměru. Anglická formulace může znít např. takto: The (first, second,..) author was supported by the Research Plan MSM 4977751301.
  Stránku spravuje: Marek Brandner
  ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
  Creative Commons License