www.kma.zcu.cz
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
STUDIUM
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
obsah zabalen
obsah rozbalen


 

Závěrečné zkoušky na KMA


Pokyny platí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských i navazujících studijních programů a oborů garantovaných KMA.


Důležité termíny a pokyny pro studenty závěrečného ročníku


Letní termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob v akademickém roce 2014/2015:
 • program Matematika a obory AVI-FIS, AVI-MI: 17. a 18. 6. 2015,
 • program Geomatika: 23. a 24. 6. 2015.


Státní závěrečné zkoušky na KMA se řídí zákonem o vysokých školách, studijním a zkušebním řádem ZČU, rozhodnutím děkana o státních závěrečných zkouškách na FAV a níže uvedenými upřesňujícími pokyny vedoucího KMA.

Pokyny k SZZ:

 • K SZZ se student přihlašuje na sekretariátu KMA nejpozději 10 dní před konáním SZZ.

 • Studenti, kteří konají dílčí část SZZ na jiné katedře (např. studenti některých specializací Učitelství matematiky pro SŠ konají dílčí část SZZ na katedrách FPE), vykonají závěrečnou část SZZ na KMA až po složení dílčí státní zkoušky na jiné katedře (fakultě).

 • Případná omluva z účasti na SZZ musí být doručena na sekretariát KMA nejpozději 72 hodin před začátkem zkušebního termínu. O odůvodněnosti omluvy rozhodne vedoucí katedry. Vedoucí katedry může ze závažných důvodů zmeškání lhůty prominout.

Nezapomeňte:

 • K SZZ je možné se přihlásit pouze v případě, že student v předepsaném termínu odevzdal vypracovanou kvalifikační práci na sekretariát KMA. Informace a pokyny k odevzdávání prací jsou k dispozici zde.

 • SZZ lze vykonat až poté, co student splnil všechny studijní povinnosti a odevzdal k uzavření svůj výkaz o studiu (index) na studijní oddělení FAV.

Organizace státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Matematika

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Obhajoba bakalářské práce (KMA/OBMA)
b) Zkouška z předmětu (KMA/BZMA)

Obhajoba bakalářské práce (OBMA) má dvě části:
- prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr, délka prezentace 10 min.,
- rozprava k bakalářské práci - 10 min.

Při hodnocení předmětu OBMA se přihlédne k hodnocení vedoucího BP, k hodnocení oponenta BP a k průběhu obhajoby BP.

Zkouška z předmětu KMA/BZMA

Při stanovení výsledné známky přihlédne komise ke studijním výsledkům z níže uvedených oborových profilových předmětů (popř. jejich anglicky vyučovaných ekvivalentů)
- obecná matematika: MA1, MA2, LA, DMA, PSA, NM, MA3, G1, DG
- matematika pro přírodní vědy: MA1, MA2, LA, DMA, PSA, NM, G1, DG
- matematika a finanční studia: MA1, MA2, LA, DMA, PSA, NM, FIPM, MME
- matematické výpočty a modelování: MA1, MA2, LA, DMA, PSA, NM, G1, GPM
- matematika a management: MA1, MA2, LA, DMA, PSA, NM, ZNP, ODR

Případné doplňující otázky budou vybírány z předem vymezených tématických okruhů, které budou každoročně katedrou matematiky zveřejňovány. Vedoucí bakalářské práce určí studentovi bližší specifikaci tématických okruhů s ohledem na zaměření jeho bakalářské práce. Tuto specifikaci odevzdá písemně vedoucí BP do konce dubna na sekretariát KMA, kde se s ní má student možnost seznámit.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v Bc. oborech

Matematická analýza
Numerické metody
Diskrétní matematika
Pravděpodobnost a statistika
Geometrie

Organizace státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru AVI-FIS

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Obhajoba bakalářské práce (KMA/OBFIS)
b) Zkouška z předmětu (KMA/BZFIS)

Obhajoba bakalářské práce (OBFIS) má tři části:
- prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky, délka prezentace 5 min. ( 6 předem připravených slide),
- případná rozprava k bakalářské práci a předmětu KMA/BZFIS, 5 minut,
- neveřejné jednání komise a vyhlášení výsledku, max. 5 minut.

Při hodnocení předmětu OBMA se přihlédne k hodnocení vedoucího BP (příp. k hodnocení oponenta BP) a k průběhu obhajoby BP.

Zkouška z předmětu KMA/BZFIS

Při stanovení výsledné známky přihlédne komise ke studijním výsledkům z profilových předmětů: KMA/SA1, KMA/SA2, KIV/FIA, KIV/MAF (prerekvizity pro KMA/BPFIS).


Organizace státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Geomatika

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Zkouška z předmětu KMA/BZGE
b) Obhajoba bakalářské práce KMA/OBGE

Zkouška z předmětu KMA/BZGE

Zkouška se týká profilových předmětů bakalářského studia. Těmi jsou:
KMA/GE1, KMA/GE2, KMA/GE3 (nebo KMA/GEN1, KMA/GEN2)
KMA/KN
KMA/AVTG2
KMA/FGM
KMA/MAP

Ke každému profilovému předmětu jsou připraveny zkušební okruhy.

Zkouška probíhá tak, že namísto losování otázky a jejího zkoušení se známka stanoví jako průměr známek získaných v průběhu studia z profilových předmětů a případné krátké veřejné diskuze ze zkušebních okruhů. Veřejná diskuze probíhá formou dotazů členů komise z těch okruhů, které se týkají předmětů, jejichž známka se výrazně odlišuje od hodnocení vypočítaného průměrem z profilových předmětů. Na dotazy v rámci veřejné diskuze zkoušený odpovídá bez přípravy. Celkové hodnocení pak odpovídá známce vypočtené průměrem, pokud výsledek veřejné rozpravy nebyl zcela zjevně v rozporu se známkou vypočítanou průměrem.

Tematické okruhy pro bakalářskou zkoušku v oboru Geomatika

Bakalářská zkouška Geomatika


Obhajoba bakalářské práce KMA/OBGE

Pokud student u zkoušky KMA/BZGE obdrží známku "nevyhověl", k obhajobě bakalářské práce se nepřistupuje.

Obhajoba bakalářské práce má dvě části:
 • prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min),
 • seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k bakalářské práci (20 min).

Při hodnocení předmětu OBGE se přihlédne k hodnocení vedoucího BP, k hodnocení oponenta BP a k průběhu obhajoby BP.

Organizace státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Územní plánování

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Zkouška z předmětu KMA/BZSI
b) Obhajoba bakalářské práce KMA/OBSI

Zkouška z předmětu KMA/BZSI

Pro zkoušku jsou vylosovány tři okruhy z předem vymezených témat. Po přípravě (20 min) probíhá veřejná diskuze ke zkušebním otázkám (celkem 30 min). Zkoušející mohou během diskuze klást i dotazy, které přímo nesouvisejí s vylosovanými zkušebními tématy.
Při stanovení výsledné známky přihlédne komise ke studijním výsledkům z následujících oborových profilových předmětů (popř. jejich ekvivalentů):
KMA/GE3, KMA/AVTG2, KMA/TGI, KMA/FGM, KMO/ÚP, KMA/STKP1, KMA/GKMZD, KMA/TKA.

Tematické okruhy pro bakalářskou zkoušku v oboru Územní plánování

Bakalářská zkouška Územní plánování

Obhajoba bakalářské práce KMA/OBSI

Obhajoba bakalářské práce má dvě části:
 • prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min),
 • seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k bakalářské práci (10 min).

Při hodnocení předmětu OBSI se přihlédne k hodnocení vedoucího BP, k hodnocení oponenta BP a k průběhu obhajoby BP.


Organizace státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního programu Matematika a oboru AVI-MI

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Zkouška ze tří zapsaných předmětů SZZ - každému předmětu je věnováno 15 min. (u některých oborů, např. učitelství pro SŠ, může být v souladu se studijními plány některý z předmětů SZZ konán i na jiné katedře ZČU).
b) Obhajoba diplomové práce - prezentace práce obsahující cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr; délka prezentace 15 min., čtení posudků a reakce na dotazy 10 min., veřejná rozprava 5 min. (u některých oborů, např. učitelství pro SŠ, se může obhajoba konat i na jiné katedře ZČU).

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v Mgr. a Ing. oborech

Obecný matematický základ (nová verze)
Matematická analýza
Numerická matematika
Matematické modelování
Diskrétní matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná geometrie
Algebra
Diskrétní matematika a teoretická informatika
Geometrie
Numerické modelování
Matematika-učitelství
Geometrie-učitelství
Teorie vyučování
Pravděpodobnost a statistika
Pravděpodobnost, statistika a finance
Statistika a finance-učitelství
Státní zkouška - manažerská matematika
Státní zkouška - matematický management
Metody průmyslové matematiky
Organizace státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního oboru AVI-FIS

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Zkouška ze tří zapsaných předmětů SZZ - každému předmětu je věnováno 15 min.
b) Obhajoba diplomové práce - prezentace práce obsahující cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr; délka prezentace 15 min., čtení posudků a reakce na dotazy 10 min., veřejná rozprava 5 min.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v Mgr. a Ing. oborech

Statistika a diskrétní optimalizace
Finanční matematika
Pravděpodobnost, statistika a finance
Organizace státní závěrečné zkoušky navazujícího studijního oboru Geomatika

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
a) Zkouška ze tří předmětů SZZ dle specializace studia
b) Obhajoba diplomové práce KMA/OGEM

Zkouška z předmětů SZZ
Předměty SZZ se liší podle specializace studia:
 • Geodézie a geoinformační systémy - AGE, GEO, GSY
 • Vizualizace geoinformací - AGE, GEO, KAG
 • Katastr nemovitostí a občanské právo - GEO, KAN, PVN
 • Fyzikální geodézie - AGE, FKG, GEO
 • Geodézie a katastr nemovitostí - GEO, KAG, KAN

Pro zkoušku je vylosován jeden okruh z každého předmětu SZZ. Po přípravě (30 min) probíhá veřejná diskuze ke zkušebním okruhům (přibližně 15 min na každý okruh). Zkoušející mohou během diskuze klást i dotazy, které přímo nesouvisejí s vylosovanými zkušebními tématy.

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v oboru Geomatika (Ing.)

Geodézie a geoinformační systémy
Vizualizace geoinformací
Katastr nemovitostí a občanské právo
Fyzikální geodézie
Geodézie a katastr nemovitostí

Obhajoba diplomové práce má dvě části:
 • prezentace DP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min),
 • seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k diplomové práci (20 min).

Při hodnocení předmětu OGEM se přihlédne k hodnocení vedoucího DP, k hodnocení oponenta DP a k průběhu obhajoby DP.
Stránku spravuje: IvSul
www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz