www.kma.zcu.cz
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
STUDIUM
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
obsah zabalen
obsah rozbalen


 

Pokyny ke zpracování závěrečných prací


Pokyny platí pro bakalářské a diplomové práce vypracované ve studijních oborech garantovaných KMA


Důležité termíny a povinnosti studentů závěrečného ročníku

Zadání práce:

Studenti bakalářského studia, kteří hodlají v akademickém roce 2014/2015 ukončit studium, jsou povinni
 1. dohodnout přesné znění bakalářské práce s vedoucím BP, na IS/STAG na Portálu vyplnit Formulář na vyplnění podkladu pro zadání BP,
 2. vytisknout vyplněný formulář a podepsaný vedoucím BP odevzdat na sekretariát KMA do 30. 9. 2014,
 3. vyzvednout na sekretariátu katedry oficiální zadání BP v termínu od 3. 11. 2014 do 28. 11. 2014.
Studenti navazujícího magisterského studia, kteří hodlají v akademickém roce 2014/2015 ukončit studium, jsou povinni
 1. dohodnout přesné znění diplomové práce s vedoucím DP, na IS/STAG na Portálu vyplnit Formulář na vyplnění podkladu pro zadání DP,
 2. vytisknout vyplněný formulář a podepsaný vedoucím DP odevzdat na sekretariát KMA do 30. 9. 2014,
 3. vyzvednout na sekretariátu katedry oficiální zadání DP v termínu od 3. 11. 2014 do 28. 11. 2014.

Odevzdání práce:

 • Bakalářské práce:
  Mezní termín pro odevzdání bakalářských prací je v akademickém roce 2014/2015 stanoven na
  • 27. 5. 2015 pro studenty matematických oborů (2 výtisky: 2 x pevná vazba),
  • 1. 6. 2015 pro studenty geomatických oborů (2 výtisky: 2 x pevná vazba).

  Bakalářská práce se odevzdává ve dvou výtiscích (originál práce + 1 kopie). Oba exempláře musí být v pevné vázané vazbě a musí obsahovat originál zadání podepsaný děkanem fakulty (resp. jeho kopii) a všechny přílohy (dokumenty, CD, apod.). Originál práce se archivuje, kopie se po obhajobě vrací studentovi.

 • Diplomové práce:
  Mezní termín pro odevzdání diplomových prací je v akademickém roce 2014/2015 stanoven na:
  • 20. 5. 2015 pro studenty matematických oborů (2 výtisky: 2 x pevná vazba),
  • 26. 5. 2015 pro studenty geomatických oborů (3 výtisky: 2 x pevná vazba, 1 x kroužková vazba).

  Diplomová práce se odevzdává ve dvou (resp. třech výtiscích). Všechny exempláře musí obsahovat originál zadání podepsaný děkanem fakulty (resp. jeho kopii) a všechny přílohy (dokumenty, CD, apod.). Originál práce se archivuje, kopie se po obhajobě vrací studentovi (výtisk v kroužkové vazbě v oboru Geomatika zůstává externímu oponentovi).

 • Stanovený termín odevzdání je pro studenta závazný. Pokud student ze závažných důvodů (mobilita, zdravotní důvody) nemůže dodržet předepsaný termín odevzdání, ale hodlá konat SZZ v daném akademickém roce, má právo podat vedoucímu katedry žádost o stanovení náhradního termínu odevzdání práce.

 • Pokud student nedodrží termín odevzdání předepsaný v zadání, popř. náhradní termín stanovený vedoucím katedry, musí si v následujícím akademickém roce požádat o vypracování nového čistopisu zadání s novým termínem odevzdání.

Nezapomeňte:

 • Před odevzdáním práce je nutné na IS/STAG vyplnit údaje o své práci, formulář Doplnění údajů o kvalifikační práci.

 • Student do STAGu nahraje elektronickou verzi práce prostřednictvím webového formuláře. Práce musí být nahrána jako jeden soubor ve formátu pdf. Student vytiskne tiskopis "Údaje o kvalifikační práci" a svým podpisem potvrdí správnost údajů a plnou shodu elektronické verze s odevzdávanou listinnou verzí kvalifikační práce.

 • Do každé práce bude vlepena kapsa na CD disk, na kterém bude kvalifikační práce ve formátu pdf a všechny přílohy (programy, data, apod.). Na zadních deskách u pevné vazby bude umístěna záložka potřebná k vložení posudků.

Obhajoba a státní závěrečná zkouška:

 • Obhajoba kvalifikační práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Informace o organizaci SZZ, pokyny k SZZ a termíny SZZ jsou k dispozici zde.

Forma práce, zásady pro vypracování

Závěrečnou práci je možné vypracovat v českém nebo anglickém jazyce (popř. po domluvě s vedoucím práce v jiném světovém jazyce). Předpokládá se zpracování na počítači, přičemž je nutné dodržet základní typografické konvence pro zpracování textu, které lze nalézt např. v materiálech k předmětu KIV/DTP1 Příprava textu pomocí počítače 1, nebo v literatuře:

Knuth, D. E.: Computers & Typesetting I-V.
Doob, Michael: Jemný úvod do TEXu : manuál pro samostatné studium, Praha, TUG, 1993.
Kočička, Pavel; Blažek, Filip: Praktická typografie, Praha, Computer Press, 2000.
Herout, Pavel: Příprava textů počítačem, Plzeň, ZČU,1996.
Ptáček, M.: Sazba a typografie, seriál PC WORLD 1-12/94,1994.
Olšák, Petr: TEXbook naruby, Brno, Konvoj, 2001.
Olšák, Petr: Typografický systém TEX, Brno, Konvoj, 2000.

Pro práce obsahující větší množství matematické sazby je doporučeno použít typografický systém (La)TeX v kombinaci s bibTeXem (viz dále pasáž o bibliografických citacích), pro práce obsahující větší množství statistických dat a tabulek je samozřejmě možné použít i Microsoft Word + Excel, resp. OpenOffice Writer + Spreadsheet. Výhoda TeXu oproti editorům z kancelářských balíků je možnost snadnějšího dodržování výše uvedených typografických pravidel a kontroly nad nimi i za cenu pro někoho nezvyklé uživatelské přívětivosti. Pokud váháte s výběrem, co pro Vaši závěrečnou práci bude vhodnější, poraďte se se svým vedoucím práce.

Tabulky a obrázky: Vztahují-li se k textu, mají být uvedeny v textu; jsou-li příliš rozsáhlé, patří do příloh. Obrázky i tabulky se číslují tak, aby bylo možné se na ně odkázat v textu, nejlépe relativně k dané kapitole (např. Tab. 2.1 nebo Obr. 3.2). Pod obrázkem, resp. nad tabulkou by měl být popis. Odkazy na obrázky a tabulky v textu mají tvar "viz obr. 2.18" nebo "jsou uvedeny v tab. 4.3". Každý obrázek i tabulka musí mít v textu alespoň jeden odkaz.

Vzorce a vztahy: Umisťují se do textu. K jejich označování se používá číslování (opět nejlépe relativně ke kapitolám) uzavřené v kulatých závorkách.

Zdrojové texty programů, soubory dat: Pokud je součástí práce počítačový program nebo soubor dat, měl by být k dispozici na příloženém CD. Přímo do textu patří jen kratší programy, ilustrující hlavní myšlenkový proud autora (např. zajímavý algoritmus). Programy by měly být bohatě komentovány a datové soubory jednoznačně popsané. Na přiloženém CD by pak měl být stručný popis všech přiložených souborů, případně uživatelská dokumentace.

Literatura a odkazy na zdroje:

Do textu kapitol práce je nutné uvádět odkazy na použitou literaturu či zdroje informací. Neuvedení zdroje informací, ze kterého autor čerpá při psaní konkrétní části práce (ať již ve formě přímého citátu, který musí jako citát být viditelně označen, nebo "jen" vlastního zpracování informací), je hrubá chyba. Zpravidla se odkaz na zdroj píše do textu odstavce a uzavírá se do hranatých závorek (např. [11], [Dra94]), může být číselný nebo symbolický - většinou tvořený začátečními písmeny jmen autorů a letopočtem - avšak formát musí být jednotný v celém dokumentu. Vlastní seznam literatury (bibliografické citace) se řídí normou ČSN ISO 690, resp. ČSN ISO 690-2 (ke stažení pouze z domény zcu.cz), které je v práci nutné dodržet. Pro další informace je doporučené se seznámit s následujícími dokumenty:

Další poznámky


Příprava na obhajobu a vlastní obhajoba práce

 • Je vhodné si hlavní body obhajoby práce připravit jako prezentaci, která bude promítána přes datový projektor. Je výhodné použít stejný SW jako při psaní práce, tj. LaTeX, Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Presentation apod.; vhodný formát prezentace je pro všechny systémy PDF.
 • Počet stránek prezentace musí být úměrný délce vystoupení, které zpravidla bývá u BP 5 minut a u DP 10 minut.
 • Soubor s prezentací musí student dodat vybranému zástupci komise v dostatečném předstihu před celým blokem obhajob, ve kterém je zařazen.
 • Ve výjimečných případech je možné do prezentace zařadit další (např. multimediální, interaktivní) prvky (tzv. "live demo"), je však nutné dodržet časový limit stanovený pro celkovou dobu prezentace.
 • Student musí být na prezentaci připraven tak, aby případný výpadek elektřiny nebo např. konektivity do internetu nijak nenarušil vystoupení.
 • Vlastní řeč obhajoby by měla být důkladně připravena; je doporučeno soustředit se pouze na hlavní myšlenky, vlastní přínos a výsledky.
 • Po prezentaci a následném přečtení posudků je zapotřebí mít připravené reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce.

Rámcové tematické okruhy závěrečných prací

Oddělení matematické analýzy:
 • Nelineární diferenciální rovnice (model a jeho řešení, aplikace metod funcionální analýzy)
 • Nelineární diferenční rovnice (diskretizace spojitých modelů, časové škály, teorie her)
 • Dynamické systémy (analýza, numerické experimenty, bifurkační jevy)
 • Stochastické modely (stochastické diferenciální rovnice, náhodné procesy)
 • Didaktické problémy výuky matematické analýzy
Oddělení numerické matematiky:
 • Numerické modelování (dynamiky tekutin, transportu částic, advekce a difúze)
 • Moderní výpočetní metody (metody multigridu, metody rozkladu oblasti, krylovovské metody)
 • Didaktické problémy výuky numerické matematiky
Oddělení diskrétní matematiky:
stránky s tématy: [R. Čada] [P. Holub] [T. Kaiser]
 • Hamiltonovská teorie grafů (hamiltonovské kružnice a podobné struktury, stupňové podmínky, uzávěrové techniky)
 • Barevnost grafů (chromatické číslo, seznamové barvení, nenulové toky, algoritmické otázky, problém přiřazování frekvencí)
 • Faktorizace grafů (faktory s předepsanými vlastnostmi, strukturální podmínky, stupňové podmínky)
 • Extremální teorie grafů (velké podgrafy s daným stupněm a průměrem, hustota grafů s danými vlastnostmi)
 • Didaktické problémy výuky diskrétní matematiky
Oddělení geometrie:
 • bakalářské práce:
  • Základní metody algebraické a diferenciální geometrie pro technické aplikace
  • Vlastnosti křivek a ploch a jejich užití
  • Studium elementárních geometrických algoritmů, jejich modifikace a implementace
 • diplomové práce:
  • Studium vhodných reprezentací geometrických objektů
  • Pokročilé geometrické výpočty a jejich užití
  • Řešení aplikovaných technických a průmyslových problémů s využitím nástrojů geometrického modelování
  • Didaktické problémy výuky geometrie
Oddělení finanční matematiky a užité statistiky:
 • Využití základních statistických metod pro analýzu reálných dat
 • Využití pokročilých statistických metod pro analýzu reálných dat
 • Ekonometrické modely, jejich konstrukce, odhady parametrů a interpretace
 • Využití finanční matematiky pro reálné situace
 • Modely finanční matematiky
 • Modely matematické statistiky
Oddělení geomatiky:
stránka s tématy [zde]

Bližší informace poskytne vedoucí příslušného oddělení.
Konkrétní téma si student domluví individuálně se zvoleným školitelem.


Ukázky závěrečných prací zpracovávaných na KMA v minulých letech

Bizzari, M.: Parametrizace algebraických křivek, bakalářská práce, ZČU, Plzeň, 2008.
Hošek, R.: Nelineární okrajové úlohy Fučíkova typu, bakalářská práce, ZČU, Plzeň, 2010.
Kutáková, H.: Mortar metoda konečných prvků pro lineární eliptické problémy ve 2D, diplomová práce, ZČU, Plzeň, 2008.
Otta, J.: Quasilinear bistable and Cahn-Hilliard equations, diplomová práce, ZČU, Plzeň, 2007.
Vršek, J.: Studium Lieovy sférické geometrie s využitím geometrické algebry, diplomová práce, ZČU, Plzeň, 2007.
Šilhavý, J.: Hydrologické analýzy v distribuovaném prostředí, diplomová práce, ZČU, Plzeň, 2010.
Wagnerová, E.: Dvojí čas - pravděpodobnostní modelování a statistická inference, diplomová práce, ZČU, Plzeň, 2009.

Podívat se také můžete na Seznam všech závěrečných prací zpracovávaných na KMA od roku 1995.
Stránku spravuje: IvSul
www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz