www.kma.zcu.cz
A kde sídlí pán temnot a antikrist? ... první dveře vlevo
                                                                'Zeď nářků KMA' směřuje tazatele do kanceláře vedoucího katedry
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Centrum Aplikované Matematiky

Název programu: Posílení výzkumu na vysokých školách (MŠMT)
Název projektu: Centrum aplikované matematiky (kód VS97156)
Řešitel: Prof. RNDr. Pavel DRÁBEK, DrSc.
Členové: Jiří Benedikt, Marek Brandner, Jan Čepička, Josef Daněk, Jan Eisner, Jan Frisch, Petr Girg, Gabriela Holubová, Milan Kučera, Aleš Matas, Petr Nečesal.
Datum trvání: 1.10.1997 - 31.12.2004, projekt plynule přešel pod výzkumný záměr
Web: http://www.cam.zcu.cz

Vědecký program
Vědeckým programem Centra aplikované matematiky je analýza nelinárních diferenciálních rovnic a jejich soustav modelujících některé typy stacionárních i nestacionárních procesů. V rámci CAM jsou prohlubovány a dále rozvíjeny výsledky a metody funkcionální analýzy v otázkách řešitelnosti, násobnosti a stability řešení modelových nelineárních eliptických rovnic. Dále jsou vyštřovány otázky bifurkací a stability silně nelineárních procesů, které lze popsat variačními nerovnicemi, resp. obecnými inkluzemi, které se vyskytují v biologických a ekologických modelech. Vedle jsou analyzovány nestacionární nelineární diferenciální rovnice a jejich soustavy obsahující eliptický operátor, u nichž je řada otázek dosud nezodpovězena, a které lze zatím pouze částečně zkoumat metodami numerické analýzy. Nezbytným předpokladem pro možnosti dalšího pokračování vědecké práce CAM je postupné vytvoření kompaktního vědeckého týmu s úzkým napojením na špičkové matematické pracoviště akademie věd. Takto vytvořený tým zaručí perspektivu vědecké práce v oblasti nelineárních a variačních úloh i studia aplikované matematiky na Západočeské univerzitě. Vědecký program CAM lze rozčlenit na následující dílčí úkoly:

 • Variační a topologické principy a studium kvazilineárních úloh typu p-laplacián. Cílem výzkumu je získání nových poznatků v oblasti řešitelnosti úloh uvedeného typu.
 • Neklasické variační principy a studium hybridních a duálních úloh. Cílem výzkumu je numerická analýza konvergence a využití aposteriorních odhadů chyby přibližného řešení při tvorbě a realizaci odpovídajících výpočetních systémů.
 • Dynamické systémy a rozbor otázek existence, jednoznačnosti či násobnosti řešení. Pozornost je věnována problematice stability řešení a problémům bifurkace. Cílem výzkumu je koncentrace pozornosti na bifurkační jevy a jejich numerické modelování.
 • Nestacionární nelineární úlohy vázané na problematiku dynamiky tekutin a termodynamiky, speciálně související s turbulencemi. Cílem výzkumu je nalézt numerické přístupy k řešení těchto problémů a studovat možnosti teoretické analýzy souvisejících otázek.
 • Degenerované a singulární úlohy pro eliptické diferenciální rovnice. Cílem výzkumu je rozšířit možnosti teorie váhových Sobolevových prostorů s vahou a využít výsledků výzkumu v oblasti variačních úloh.
 • Bifurkace a stabilita pro diferenciální rovnice a variační nerovnice, resp. inkluze. Cílem výzkumu je, ve spolupráci s částí kolektivu MÚ AV rozšířit dosavadní výsledky o bifurkacích a stabilitě řešení systémů reakce - difúze s nestandardními okrajovými podmínkami popsanými nerovnicemi a inkluzemi. Tento výzkum navazuje na dřívější spolupráci katedry matematiky FAV ZČU s MÚ AV ČR
 • Stránku spravuje: Jan Čepička
  ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
  Creative Commons License