www.kma.zcu.cz
Částice " NECHŤ " se vyskytuje nejen v básních, ale i v matematice
             z knihy o blbcích
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Informace k předzápisu

Na této stránce naleznete aktuální doplňující informace k předzápisu. Kompletní informace o předzápisu najdete na stránkách predzapis.zcu.cz.

Na této stránce se dozvíte zejména:


Semináře z matematiky v prvním ročníku

Vážení studenti, při zápisu do 1. ročníku si budete zapisovat povinné a povinně volitelné předměty (typu A a B) podle vybraného oboru studia. Studijní plány všech oborů jsou koncipovány tak, aby student měl možnost si zapsat v každém semestru několik volitelných předmětů (tzv. předměty typu C). Protože matematika je v prvních letech studia na vysokých školách technického typu jedním z nejnáročnějších předmětů, chtěli bychom Vám úskalí studia matematických předmětů pomoci překonat. Na katedře matematiky Vám nabízíme mimo jiné následující semináře, které vhodnou formou doplňují a rozšiřují přednášky a cvičení povinných předmětů:

Zimní semestr:

  • Seminář - diferenciální počet (KMA/SDP, 2 kredity): Seminář z diferenciálního počtu doplňuje zejména cvičení z předmětů KMA/MA1, KMA/M1, KMA/ME1 a KMA/MS1. Důraz je kladen převážně na řešení standardních příkladů z matematické analýzy. Aktivní účast na semináři je dobrým předpokladem k úspěšnému zvládnutí úvodního kurzu matematiky, který je jedním z nejtěžších předmětů zimního semestru.
  • Seminář matematické analýzy 1 (KMA/SMA1, 2 kredity): Seminář matematické analýzy doplňuje a rozšiřuje přednášky z předmětu KMA/MA1 o nadstavbové pasáže z matematické logiky, teorie množin, číselných řad apod. Seminář je vhodný zejména pro studenty matematických oborů a všechny zájemce o krásy matematické analýzy.
  • Seminář - maticový počet (KMA/SMP, 2 kredity): Seminář doplňuje cvičení k předmětu Lineární algebra KMA/LA, který je v rozsahu 3 hodiny přednášek ale pouze 1 hodina cvičení za týden. V rámci semináře bude podrobněji vysvětlena látka předmětu Lineární algebra na řadě standardních příkladů. Dále budou v seminářích řešeny též zajímavější pro klasická cvičení nadstandardní příklady a bude i prostor pro vysvětlení těch problémů či námětů z lineární algebry, se kterými přijdou sami studenti.

Letní semestr:

  • Seminář diferenciálních rovnic (KMA/SDR, 2 kredity): Seminář slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat. Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními případy úloh nelineárních. Diferenciální rovnice a jejich znalost patří k základním pilířům univerzitního vzdělání technického směru, proto je seminář vhodný pro všechny studenty prvního ročníku.

Jak si zapsat "vyšší" předmět?

Student si může při předzápisu nebo do konce druhého týdne semestru místo některého (předepsaného) předmětu zapsat předmět "vyšší", též označovaný jako kontraindikující (viz seznam a příklady níže). Na základě žádosti studenta a s doporučením vedoucího katedry garantující obor může děkan povolit zařazení takového předmětu do studijního plánu studenta místo kontraindikovaného ("nižšího") předmětu. Student žádost podává při zápisu, v odůvodněných případech nejpozději do konce třetího týdne semestru.

Seznam kontraindikujících předmětů:

(předmět "nižší" kontraindikovaný -> předmět "vyšší" kontraindikující)

Zimní semestr:

- Matematika 1 (KMA/M1, 6 kreditů) -> Matematická analýza 1 (KMA/MA1, 6 kr.) -> 
	-> Mathematical analysis 1 (KMA/MA1-A, 7 kr.) 
- Lineární algebra (KMA/LA, 4 kr.) -> Linear algebra (KMA/LA-A, 5 kr.) 
- Pravděpodobnost a statistika (KMA/PSA, 5 kr.) -> Probability and statistics (KMA/PSA-A, 6 kr.) 
- Matematická analýza 3 (KMA/MA3, 5 kr.) -> Mathematical analysis 3 (KMA/MA3-A, 6 kr.) 
- Geometrie 1 (KMA/G1, 4 kr.) -> Geometry 1 (KMA/G1-A, 5 kr.) 
- Parciální diferenciální rovnice (KMA/PDR, 6 kr.) -> Partial differential equations (KMA/PDR-A, 7 kr.) 
- Manažerská matematika 1 (KMA/MAM1, 4 kr.) -> Management mathematics 1 (KMA/MAM1A, 5 kr.) 
- Úvod do stochastické analýzy (KMA/USA, 4 kr.) -> Introduction to stochastic analysis (KMA/USA-A, 5 kr.) 

Letní semestr:

- Matematika 2 (KMA/M2, 6 kr.) -> Matematická analýza 2 (KMA/MA2, 6 kr.) -> 
	-> Mathematical analysis 2 (KMA/MA2-A, 7 kr.) 
- Diskrétní matematika (KMA/DMA, 4 kr.) -> Discrete mathematics (KMA/DMA-A, 5 kr.) 
- Numerické metody (KMA/NM, 5 kr.) -> Numerical methods (KMA/NM-A, 6 kr.) 
- Manažerská matematika 2 (KMA/MAM2, 4 kr.) -> Management mathematics 2 (KMA/MAM2A, 5 kr.) 
- Stochastické procesy (KMA/SP, 4 kr.) -> Stochastic processes (KMA/SP-A, 5 kr.) 

Příklady

  1. Student A.B. oboru X má ve svém studijním plánu uvedeny jako povinné předměty Matematika 1 (KMA/M1) a Matematika 2 (KMA/M2), oba po 6 kreditech. Ví, že na tom je s matematikou i angličtinou na dobré úrovni, a proto si už při předzápisu zapíše oba předměty v angličtině, tj. zapíše si předměty KMA/MA1-A a KMA/MA2-A, oba po 7 kreditech (předměty KMA/M1 a KMA/M2 si nezapisuje). Při zápisu pak přinese žádost o zařazení těchto předmětů do svého studijního plánu potvrzenou vedoucím katedry garantující obor X.
  2. Student C.D. oboru Y má ve svém studijním plánu uvedeny jako povinné předměty Matematická analýza 1 (KMA/MA1) a Matematická analýza 2 (KMA/MA2), které si při zápisu do prvního ročníku v září zapíše. V zimním semestru absolvuje na výbornou KMA/MA1 za 6 kreditů. Rozhodne se, že v letním semestru zkusí absolvovat Matematickou analýzu 2 v angličtině (KMA/MA2-A) a ještě před začátkem letního semestru ( začátkem února) si dojde s žádostí o zařazení předmětu KMA/MA2-A do svého studijního plánu (opět potvrzeno vedoucím katedry garantující obor Y) na studijní oddělení. Za absolvování předmětu v angličtině bude student odměněn kreditem navíc (za KMA/MA2-A dostane 7 kreditů).

Stránku spravuje: Jan Pospíšil
ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License