www.kma.zcu.cz
A kde sídlí pán temnot a antikrist? ... první dveře vlevo
                                                                'Zeď nářků KMA' směřuje tazatele do kanceláře vedoucího katedry
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 

Doktorské studijní obory

Podmínky k přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015 budou zveřejněny koncem ledna 2014. Podrobnější informace a odkaz na elektronickou přihlášku najdete na stránkách fakulty zde.

MATEMATIKA (4-letý studijní program, titul Ph.D.)
   » Obecné otázky matematiky
Základní informace:

Doktorský studijní obor, který se uskutečňuje ve spolupráci s katedrou matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni, zvyšuje kvalifikaci absolventů v matematice a podle jejich zaměření i v dalších oblastech jako je didaktika matematiky, pedagogika, psychologie, historie matematiky nebo filozofie matematiky. Cílem oboru je příprava absolventů, kteří budou tvůrčím způsobem schopni pracovat na vysokých nebo středních školách, popř. budou připraveni odkrývat, analyzovat a řešit problémy související se vzděláváním v matematice ve výzkumných, popř. i jiných institucích.

Každý absolvent si podstatně prohloubí své znalosti v některé matematické disciplíně. Dále má možnost zabývat se buď problematikou školské matematiky nebo i nadále pracovat v oblasti matematiky samotné. V prvním případě se bude v širším rámci zabývat školskou matematikou tak, aby mohl v příslušné oblasti tvůrčím způsobem pracovat na některé katedře matematiky vysoké školy při přípravě budoucích učitelů či tvořivým způsobem vyučovat matematiku na škole střední. Bude se orientovat v nových směrech v oblasti pedagogiky a pedagogické psychologie, v didaktice matematiky, školské vzdělávací politice, filozofických aspektech přírodních věd a vzdělávání. Absolvent bude schopen řešit odborné problémy v teorii i praxi vzdělávání v matematice, bude schopen zavádět nové vzdělávací postupy, kriticky je hodnotit, vytvářet modely matematického vzdělávání nebo podílet se na rozvoji teorie vyučování matematice jako vědecké disciplíně. Ve druhém případě budou jeho znalosti z matematiky, popř. příbuzných disciplín na takové úrovni, aby mohl tvůrčím způsobem pracovat ve zvolené oblasti na některé katedře matematiky vysoké školy, akademickém či výzkumném ústavu. Každý absolvent si osvojí schopnosti plánovat samostatnou tvůrčí činnost, zpracovávat projekty, formulovat cíle takových projektů a hledat teoretické a experimentální metody k jejich řešení a bude schopen pracovat v mezinárodních týmech.

Forma a délka studia, studijní plán:

Čtyřleté studium doktorského studijního oboru Obecné otázky matematiky probíhá v prezenční i kombinované formě. Studenti prezenční formy jsou začleněni do kolektivu katedry a podle zaměření své disertační práce se stávají členy příslušného oddělení. Po dohodě se školitelem a vedením katedry se podílejí na zajištění výuky. Na počátku studia sestavuje student se svým školitelem individuální studijní plán, který je schvalován a průběžně kontrolován na výročních zasedáních oborové rady. V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí zkoušky, které student skládá v první části studia, a rámcové téma disertační práce, kterou musí student prezenční formy předložit k obhajobě v předepsaném termínu.

První část je uzavřena státní doktorskou zkouškou (student podává k této zkoušce přihlášku a odevzdává písemnou práci k SDZ na téma budoucí disertace).

Doktorské studium je završeno obhajobou disertační práce (student podává přihlášku k obhajobě a přikládá veškeré náležitosti předepsané Studijním a zkušebním řádem ZČU). Výše uvedená pravidla se vztahují na studenty kombinovaného studia přiměřeně. Při plnění svých povinností doktorand podléhá svému školiteli, vedoucímu oddělení a vedení katedry. V rámci prostorových možností katedry je studentovi prezenční formy přiděleno pracovní místo, pracovní doba není pevně stanovena, ale student se pravidelně zodpovídá z plnění svých povinností svým nadřízeným.

Uplatnění absolventů:

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D..

   » Aplikovaná matematika
Základní informace:

Obor doktorského studia navazuje na magisterské studijní programy garantované katedrou matematiky FAV a na její vědecké zaměření. Do studijního programu se mohou hlásit absolventi magisterských studijních programů také jiných univerzit, jejichž studium bylo zaměřeno na matematiku a příbuzné obory. Disertační práce jsou směřovány do těchto oblastí:

  • studium kvalitativních vlastností nelineárních diferenciálních rovnic v jednodimenzionálním a vícedimenzionálním případě,
  • formulace nelineárních matematických modelů na časových škálách a jejich analýza, vyšetřování nelineárních úloh na vlastní čísla, zejména s degenerovanými a singulárními operátory,
  • bifurkace řešení nelineárních systémů,
  • vývoj nových metod pro popis tvarově složitých objektů,
  • optimalizace volby modelů náhodných veličin v teorii životnosti a regresní analýze,
  • studium vlastností diskrétních struktur (grafy, hypergrafy, matroidy, kódy); zkoumání jejich vzájemných vztahů (barvení, homomorfismy) a existence speciálních podstruktur (cykly, cesty, faktory),
  • studium grafových operátorů, zejména uzávěrového typu a rozvoj souvisejících metod zkoumání vlastností grafových struktur,
  • numerická analýza problémů vícefázového proudění a kontaktních úloh v biomechanice,
  • vývoj nových výpočetních konzervativních schémat pro numerické simulace úloh mechaniky tekutin.

Forma a délka studia, studijní plán:

Doktorské studium oboru aplikovaná matematika probíhá v prezenční i kombinované formě. Studenti prezenční formy jsou začleněni do kolektivu katedry a podle zaměření své disertační práce se stávají členy příslušného oddělení. Po dohodě se školitelem a vedením katedry se podílejí na zajištění výuky.

Na počátku studia sestavuje student se svým školitelem individuální studijní plán, který je schvalován a průběžně kontrolován na výročních zasedáních oborové rady. V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí zkoušky, které student skládá v první části studia, a rámcové téma disertační práce, kterou musí student prezenční formy předložit k obhajobě v předepsaném termínu.

První část je uzavřena státní doktorskou zkouškou (student podává k této zkoušce přihlášku a odevzdává písemnou práci k SDZ na téma budoucí disertace).

Doktorské studium je završeno obhajobou disertační práce (student podává přihlášku k obhajobě a přikládá veškeré náležitosti předepsané Studijním a zkušebním řádem ZČU). Výše uvedená pravidla se vztahují na studenty kombinovaného studia přiměřeně. Při plnění svých povinností doktorand podléhá svému školiteli, vedoucímu oddělení a vedení katedry. V rámci prostorových možností katedry je studentovi prezenční formy přiděleno pracovní místo, pracovní doba není pevně stanovena, ale student se pravidelně zodpovídá z plnění svých povinností svým nadřízeným.

Uplatnění absolventů:

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc..


GEOMATIKA (4-letý studijní program, titul Ph.D.)
   » Geomatika
Základní informace:

Interdisciplinární vědní obor geomatika se zabývá sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat a geografických informací. Tento obor se v současné době ve světě cíleně rozvíjí a ovlivňuje výrazným způsobem tradiční vědní obory. Geomatika jako vědní disciplína vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu, analýze a poskytování dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová data. Tato data pocházejí z mnoha zdrojů a jsou pořizována rozličnými metodami geodézie, kosmické geodézie, mapování, kartografie, dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie. Pro jejich zpracování, správu a analýzu je využívána informační technologie GIS. Magisterský program v oboru Geomatika byl na Západočeské univerzitě akreditován roku 1995. Počet studentů v bakalářském a magisterském programu má vzrůstající trend a je zájem pokračovat ve studiu formou doktorského studijního programu. Tento studijní program reaguje na zvyšující se požadavky využívání moderních progresivních metod hromadného sběru dat přímými geodetickými metodami (elektronické tachymetry, kombinované stanice GPS), nepřímými metodami jako jsou laserové skenovací systémy (LSS), letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. S nárůstem množství prvotních dat roste náročnost procesu jejich zpracování. K tomu se používají počítačové systémy s náročným úkolem extrahovat z prvotních dat prakticky využitelné a relevantní informace. Kvalita těchto informací je rozhodujícím ukazatelem pro jejich následnou použitelnost a hodnověrnost, se kterou musí vědní obor geomatika spolehlivě pracovat. Vedle klasické teorie pravděpodobnosti a teorie vyrovnávacího počtu je nutné z důvodu neurčitosti vstupních dat pracovat také s teorií fuzzy množin. Optimalizace procesu plánování sběru, zpracování, ukládání a poskytování dat je závislá na použití vhodných datových modelů. Datové modelování přináší zcela nové možnosti, technologické a metodické změny pro vizualizaci v kartografii a geoinformatice. Klasické metody zpracování a distribuce kartografických děl jsou postupně nahrazovány publikováním v digitální podobě a využitím webových technologií.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studium v doktorského studijním programu Geomatika probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a je každoročně kontrolováno a sledováno oborovou radou programu. Behem studia musí studenti doktorského programu absolvovat minimálne čtyři předmety doktorského programu zakončené zkouškou a absolvovat zahraniční stáž. V rámci studia je nutno složit státní doktorskou zkoušku sestávající se z prezentace a obhajoby tezí budoucí disertační práce. Studium je zakončeno obhajobou disertační práce.

Uplatnění absolventů:

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. Václav Čada, CSc..
Stránku spravuje: Jan Pospíšil
ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License