www.kma.zcu.cz
Matematika je dobrý sluha, ale zlý pán!
                                                                 ... Fraktál (zaměstnance KIVu)
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
VÝZKUM
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 

Navazující magisterské studijní obory

Přihlášky ke studiu v navazujících magisterských oborech pro akademický rok 2014/2015 je možné podávat do 8. června 2014. Podrobnější informace a odkaz na elektronickou přihlášku najdete na stránkách fakulty zde.

MATEMATIKA (2-3 letý studijní program, titul Mgr. nebo RNDr.)
   » Matematika
Základní informace:

Studijní program navazuje na bakalářský obor typu "obecná matematika". Absolvent programu si osvojí moderní matematické přístupy a metody a získá schopnost tvůrčího analytického myšlení. Studijní plán oboru má modulární strukturu a volbou jednotlivých modulů (tj. skupin předmětů) či samostatných předmětů si student z velké části vytváří sám svůj profil. Obor Matematika umožňuje studentům ucelené široké vzdělání v základních matematických disciplínách.

Specializace:

Díky systému volitelných předmětů se studenti mohou specializovat v oblastech:

 • matematická analýza a teorie diferenciálních rovnic,
 • diskrétní matematika a teorie grafů, matematické struktury a kódování,
 • numerická matematika a počítačové modelování, matematické metody optimalizace,
 • geometrie a geometrické modelování,
 • teorie pravděpodobnosti a statistiky, finanční a pojistná matematika, ekonometrie.
Studenti tak získají schopnost vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných a společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat a realizovat numerické metody jejich řešení.

Forma a délka studia, studijní plán:

Obor Matematika lze studovat v prezenční i kombinované formě, je nabízen jak ve dvouleté, tak i ve tříleté verzi. Tříletá verze studia je určena především absolventům bakalářských oborů (nejen FAV), kteří neabsolvovali obor srovnatelný s oborem Obecná matematika nebo s oborem Matematika pro přírodní vědy na FAV. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Široká flexibilita umožní absolventům uplatnit se v základním i aplikovaném výzkumu, v řízení analytických skupin a v akademickém prostředí, včetně následného doktorského studia. Absolvent tohoto studijního programu získá titul Mgr. a má možnost složit rigorózní zkoušku a získat akademický titul RNDr.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D..

   » Učitelství matematiky pro střední školy
Základní informace:

Učitelství matematiky pro SŠ (v kombinaci s druhým aprobačním předmětem) připravuje učitele matematiky pro střední školy. Studijní plány tohoto oboru vycházejí ze studijních plánů navazujícího magisterského studia odborné matematiky a dále předmětů povinných k získání plnohodnotné dvoupředmětové učitelské aprobace. Absolvent si nejen osvojí odborné i didaktické kompetece nezbytné pro práci učitele, seznámí se však i s širším odborným zázemím a aplikačním potenciálem studovaných disciplín.

Specializace:

Navazující studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy je nabízen v šesti specializacích. Specializace jsou tvořeny aprobačními kombinacemi s matematikou. Odborný profil si student může posilovat volbou specializačních předmětů a dosáhnout kompatibility se specializacemi oboru Matematika.

 • Matematika - Angličtina (M - A)
 • Matematika - Biologie (M - Bi)
 • Matematika - Informatika (M - I) - specializace má velmi blízko k oboru Softwarové inženýrství studijního programu Inženýrská informatika.
 • Matematika - Chemie (M - Ch) - absolventi najdou uplatnění na gymnáziích, na všech přírodovědně zaměřených středních i vyšších odborných školách. Výuku matematických předmětů garantuje katedra matematiky FAV, výuku chemie garantuje katedra chemie Fakulty pedagogické ZČU.
 • Matematika - Geografie (M - G) - absolventi najdou uplatnění především na odborných středních školách zaměřených na stavebnictví a do oblasti geodézie a geografie. Výuku matematických předmětů garantuje katedra matematiky FAV, výuku geografie garantuje katedra geografie Fakulty pedagogické ZČU.
 • Matematika - Statistika a finance (M - SF)  - absolventi najdou uplatnění především na odborných středních školách a VOŠ orientovaných na marketingové a finanční analýzy.
 • Matematika - Technická geometrie (M - TG) - studenti oproti tradičním kombinacím Matematika - Deskriptivní geometrie jsou více směrováni do oblasti aplikací geometrie, počítačové geometrie a grafiky.
 • Matematika - Fyzika (M - F) - absolventi budou schopni připravovat středoškolské studenty ke studiu fyzikálních teorií a technologií.

Forma a délka studia, studijní plán:

Všechny specializace lze studovat ve dvouleté i tříleté verzi, v prezenční i kombinované formě. Tříletá verze studia je určena především absolventům bakalářských oborů (nejen FAV), kteří neabsolvovali obor srovnatelný s oborem Matematika pro přírodní vědy nebo s oborem Obecná matematika na FAV. Kombinovaná forma studia (při zaměstnání) jak ve dvouleté, tak i ve tříleté verzi, je vhodná pro učitele základních nebo středních škol jako náplň programu dalšího vzdělávání pro doplnění či rozšíření kvalifikace. Absolvent tohoto studijního programu získá titul Mgr. a má možnost složit rigorózní zkoušku a získat akademický titul RNDr. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Absolventi tohoto navazujícího oboru jsou vybaveni základními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které jsou nezbytné pro práci učitele matematiky (v kombinaci s druhým aprobačním předmětem) na středních školách. Studijní plány tohoto oboru vycházejí ze studijních plánů navazujícího magisterského studia odborné matematiky a dále předmětů povinných k získání plnohodnotné dvoupředmětové učitelské aprobace. Absolvent si nejen osvojuje odborné znalosti a a didaktické kompetence nezbytné pro práci učitele, ale seznamuje se i s širším odborným zázemím a vědeckým a aplikačním potenciálem obou studovaných disciplín (kombinace Matematika-Informatika, Matematika-Statistika a finanční matematika, Matematika-Technická geometrie, Matematika-Biologie, Matematika-Fyzika, Matematika-Chemie a Matematika-Geografie). Odborný profil si navíc student může posílit volbou specializačních předmětů a tím dosáhnout kompatibility se specializacemi oboru Matematika.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D..

   » Matematika a management
Základní informace:

Tento obor nabízí studentům vyváženou kombinaci matematického a manažerského vzdělání. Přibližně dvě třetiny předmětů tvoří matematika, statistika, informatika a výpočetní technika vyučovaná na FAV. Zbývající třetina předmětů je věnována managementu a jemu příbuzným tématům a pokročilé výuce anglického jazyka. Tyto předměty jsou importovány z jiných fakult a pracovišť ZČU. Vybrané předměty musí studenti absolovovat v angličtině.

Celková koncepce studijního oboru je navržena jako přímý konkurent oborům MBA (Master of Business Administration) s důrazem na pokročilé matematické základy. Studenti tohoto oboru si osvojí analytické a logické myšlení a získají schopnost řešit problémy, řídit procesy jejich řešení a rozhodovat samostatně i v týmu.

Přestože v České republice je takto koncipovaný obor originální, což je dobrý předpoklad pro konkurenční výhodu, ve světě je takto nabízený obor již standardní součástí nabídek většiny univerzit, zejména ve Velké Británii (např. University of Birmingham, University of Hull, Leicester University, Loughborough University, Manchester University, Newcastle University, University of Nottingham, Royal Holloway - University of London, University of Sheffield, atd.), ale třeba i na Slovensku (FMFI Univerzita Komenského). V současné době začala katedra matematiky jednat o možné spolupráci se School of Mathematics na University of Birmingham v Anglii, která sama oslovila ZČU se zájmem o spolupráci. Předmětem spolupráce obou pracovišť bude v první řadě výměna studentů a pedagogů v rámci evropských programů mobilit.

Studium je vhodné jak pro absolventy bakalářských oborů vyučovaných na FAV, zejména nový obor Matematika a managementi (ale také Matematika a finanční studia, Finanční informatika a statistika) tak i pro absolventy bakalářských oborů na jiných vysokých školách.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor Matematika a management je možné studovat v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia jsou 2 roky. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia v akademickém roce 2009/10 je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.
Uplatnění absolventů:

Absolventi najdou uplatnění ve středním až vyšším managementu podniků, ve státní správě, konzultantských společnostech a agenturách, na pozicích personálního managementu a díky dobrým jazykovým znalostem v celé řadě dalších zaměstnání v lokálních společnostech i nadnárodních korporacích.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Ing. Jan Pospíšil, Ph.D..


GEOMATIKA (2-3 letý studijní program, titul Ing.)
   » Geomatika
Základní informace:

Cílem studia je navázat na základy oboru z předchozího studia, realizovaného jak na FAV v rámci tříletého stupně vzdělávání na bakalářské úrovni, tak i z bakalářského stupně příbuzného oboru na jiné vysoké škole, a prohloubit je studiem na magisterské úrovni. Prohloubení se týká především oblastí geodézie, geografických informačních systémů, databázových systémů, počítačové grafiky a vizualizace dat. Další možné (volitelné) prohloubení je nabízeno se zaměřením na matematickou kartografii a na aplikace geometrie (geometrického modelování).

Studijní plán má modulární strukturu, garance oboru má výrazný fakultní charakter s významným podílem především Katedry informatiky a výpočetní techniky. Dalším výrazným rysem oboru je, že právní předměty oboru zajišťuje v plném rozsahu Fakulta právnická ZČU na stejné úrovni jako pro studenty studijního oboru Právo a právní věda.

Pracovní prostředí pro oddělení geomatiky jako garanta oboru poskytuje Katedra matematiky FAV, která současně zajišťuje výuku všech pokročilých matematických předmětů (diferenciální geometrie, geometrické a počítačové modelování, obyčejné a parciální diferenciální rovnice), včetně podílu na vedení diplomových prací s aplikačním matematickým a geometrickým základem.V novele vyhlášky č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je program Geomatika jedním z vyjmenovaných studijních programů, jejichž absolvování je podmínkou pro udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností.

Specializace:

Magisterský program Geomatika, obor Geomatika je nabízen ve třech specializacích prezenční formy studia a další specializace je určena pro pracovníky z praxe ve formě kombinovaného studia:

 • Geodézie a geoinformační systémy - student se orientuje na metody moderního sběru a zpracování dat a tvorbu map (především v digitální formě), jako nedílné součásti geografických informačních systémů. Jedná se o tvorbu souboru geoprostorových informací, jejich údržbu a následné užití při budování městských informačních systémů (MIS), projektování a realizaci pozemkových úprav a v dalších projekčních činnostech.
 • Vizualizace geoinformací - student si během studia osvojí jednotlivé etapy vizualizace geoinformací s důrazem na moderní kartografické metody. Jedná se o využívání soudobých technologií pro sběr a zpracování prostorových dat (moderní metody mapování s využitím univerzálních stanic, metody mobilního mapování, LIDAR, GNSS, GIS). Vlastní tvorba vizualizací vychází z tradiční kartografie, včetně kartografie matematické a tematické nebo kartografické reprodukce a polygrafie, ale ve vyšších ročních se zaměřuje na problematiku webové kartografie, 3D kartografii a publikování výsledků pomocí mapových serverů a webových služeb.
 • Katastr nemovitostí a občanské právo - student je na základech znalostí geodézie a kartografie orientován do oblasti právních a technických aspektů katastru nemovitostí. Důraz je kladen na metody tvorby a vedení moderního katastru nemovitostí (KN) jako základní pozemkové evidence státu a využívání KN jako víceúčelového datového zdroje pro tvorbu státních mapových děl a především jako základní vrstvy všech informačních systémů, které vyžadují úroveň podrobnosti pozemkového datového modelu.
 • Geodézie a katastr nemovitostí - specializace je určena především pro pracovníky z praxe s dokončeným bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru geodézie a kartografie, informatiky, výpočetní techniky nebo v příbuzných oblastech, kteří tak mají možnost si rozšířit a doplnit stávající odborné vzdělání. Studium je zaměřeno na technické aspekty katastru nemovitostí, metody moderního sběru geodat, jejich zpracování, vedení a aktualizaci.

Forma a délka studia, studijní plán:

Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě, je nabízen jak ve dvouleté, tak i ve tříleté verzi. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Absolventi magisterského oboru Geomatika se uplatní jako vedoucí pracovníci na katastrálních úřadech a katastrálních pracovištích, v geodetických firmách, ve veřejné správě (v orgánech státní správy a samosprávy, zejména na magistrátních a krajských úřadech pracujících s geoinformačními technologiemi), jako projektanti a řídící pracovníci ve firmách vytvářejících GIS a internetové/webové aplikace a v krizovém managementu.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. Václav Čada, CSc..


APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA (2-3 letý studijní program, titul Ing.)
   » Matematické inženýrství
Základní informace:

Charakteristickým rysem tohoto výrazně interdisciplinárního oboru je matematický základ orientovaný především na matematické modelování, numerickou analýzu a numerické modelování a simulace. Studenti se naučí používat moderní numerické metody k řešení problémů z řady oblastí (od průmyslu až po biologii a životní prostředí). Hluboké teoretické poznatky, nejen z matematiky, dovolí absolventům oboru vytvářet a používat nové numerické modely a podílet se na vývoji speciálního software. Nabídka povinných a volitelných předmětů či celých předmětových modulů dává absolventu možnost velké flexibility profesní orientace. V rámci studentských projektů, oborových seminářů a diplomové práce lze získat jak zkušenosti z teoreticky zaměřenou práci, tak se podílet na aplikovaném výzkumu a vývoji pro konkrétního zákazníka. Zásadní pozornost je věnována individuálnímu přístupu ke studentům. Absolvent tohoto oboru získává titul inženýr.

Forma a délka studia, studijní plán:

Obor Matematické inženýrství lze studovat v prezenční i kombinované formě, je nabízen jak ve dvouleté, tak i ve tříleté verzi. Tříletá verze studia je určena především absolventům bakalářských oborů (nejen FAV), kteří neabsolvovali obor srovnatelný s oborem Obecná matematika nebo s oborem Matematika pro přírodní vědy na FAV. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizova

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Absolventi nacházejí uplatnění na pracovištích základního výzkumu (vysoké školy, výzkumné ústavy), v průmyslu (analytická a výpočetní oddělení), ve společnostech zabývajících se vývojem softwaru i ve státní správě. Řada absolventů tohoto oboru úspěšně studuje doktorské obory i na zahraničních univerzitách.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D..

   » Finanční informatika a statistika
Základní informace:

Cílem studia je prohloubit základy z předchozího bakalářského studia se zřetelem na teoretickou bázi v hraniční oblasti, kde se stýká informatika s moderními matematickými a ekonomickými metodami. Zvláštní zřetel bude věnován implementaci takových metod pro praktické využití. Uvedený obor má typický charakter kombinovaného oboru nabízeného např. anglickými univerzitami pod názvem "Statistics and Computer Sciences".

Obsahem studia jsou finanční a pojistná matematika, finanční informatika, statistika, metody modelování a rozhodování, metody řízení ve firmě a samozřejmě nezbytné partie obecné ekonomie. Student si osvojí metody práce s informacemi, praktickou informatiku, databáze a ostatní prostředky výpočetní techniky, prostředky firemních financí, řízení, investic a základy finanční teorie. Absolventi se také uplatní jako projektanti firemních a manažerských systémů, finanční a marketingoví analytici a případně také jako ekonomové formy (Financial manager).

Příznakem současné doby je využívání informací, matematických, statistických a jiných metod ve firemní praxi. Dominantní charakteristikou té které podnikatelské jednotky se stává její finanční popis. Finance jsou nejen měřítkem úspěšnosti firmy, ale také popisovým mechanismem reálných toků uvnitř podniku. Finanční toky ať již přímo peněžní (tržby, výdaje, ...) nebo abstraktnější povahy (ocenění Know-how firmy, závazky a pohledávky, majetkové položky, ...) jsou předmětem studia výše pojmenovaného oboru. Absolvent tohoto oboru je školen v jejich duálním chápání, tj. v jejich reálné existenci a v jejich informačních projevech. Zcela neoddělitelnou součástí studia jsou metody řízení takových toků. Základem studia jsou informatika, statistika, metody modelování a rozhodování, metody řízení ve firmě. K tomuto základu v současné době patří i metody práce s informacemi, praktická informatika, databáze a ostatní prostředky výpočetní techniky. Neoddělitelné části studia jsou i prostředky firemních financí, řízení investic a základy finanční teorie. Studium tohoto oboru dá absolventovi znalosti a schopnosti hluboké orientace na hranici mezi informačním systémem a jeho implementací ve firmě.

Specializace:

Obor Finanční informatika a statistika je nabízen ve dvou specializacích:

 • Finanční informatika - připravuje odborníky, kteří se uplatní jako spojovací most mezi počítačovými odborníky nasazujícími velké informační systémy dodavatelsky a vlastním odborným firemním managementem. Dále se uplatní jako člen firemní skupiny, která projektuje firemní informační a manažerský systém.
 • Aplikovaná statistika a finance - absolvent této specializace se uplatní jako člen firemní analytické skupiny, jako statistik nebo finanční analytik (fundamentální a technické analýzy), výzkumný pracovník. Pro malé firmy: informatik firmy, analytik, projektant řídících modulů a struktur.

Forma a délka studia, studijní plán:

Obor Finanční informatika a statistika lze studovat v prezenční i kombinované formě, je nabízen jak ve dvouleté, tak i ve tříleté verzi. Tříletá verze studia je určena především absolventům bakalářských oborů (nejen FAV), kteří neabsolvovali obor srovnatelný s oborem Finanční informatika a statistika. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

V rámci oboru Finanční informatika a statistika jsou připravováni odborníci, u nichž se předpokládají následující oblasti uplatnění: jako součást firemní skupiny projektující firemní informační a manažerský systém, jako součást firemní analytické a ekonomické skupiny.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. František Vávra, CSc..
Stránku spravuje: Jan Pospíšil
ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License