www.kma.zcu.cz
Částice " NECHŤ " se vyskytuje nejen v básních, ale i v matematice
             z knihy o blbcích
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2018
Seminářovník
Plakátovník
KATEDRA
Historie katedry
Online kamery
Kontakt
PRO UCHAZEČE
Informační brožura
Den otevřených dveří
Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
Předzápis
LIDÉ
Abecední seznam
Foto seznam
Doktorandi
KMA od 1954
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
Konzultační hodiny
Diskuzní fóra
Předměty
Předzápis
Mobility
Závěrečné práce
Závěrečné zkoušky
PROJEKTY
KNIHOVNA
Skripta (plné verze)
Studijní texty
Závěrečné práce
Různé
POČÍTAČE
Hardware
Software
WWW servery
e - konference
AKCE
Kolokvium a semináře
Pořádané konference
Den otevřených dveří
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
Matematici v ČR
Loga na mobil
Leonardo
KMA interně
Odkazování na KMA
WWW server
Loga a tiskopisy
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 

Bakalářské studijní obory

Přihlášky ke studiu v bakalářských oborech pro akademický rok 2014/2015 je možné podávat do 31.  března 2014. Podrobnější informace a odkaz na elektronickou přihlášku najdete na stránkách fakulty zde.

MATEMATIKA (3-letý studijní program, titul Bc.)
   » Obecná matematika
Základní informace:

Obor Obecná matematika je připraven pro studenty se zájmem o širší teoretický základ studia. Cílem je vybavit studenta základními a dostatečně obecnými matematickými poznatky. Absolvent získá orientaci v základních matematických disciplínách a metodách moderní matematiky. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčího myšlení a schopností aplikace. Program je primárně koncipován jako průprava k navazujícímu magisterskému studiu matematiky, ale vzhledem k charakteru prvních ročníků studia na FAV (propojení teorie s předměty aplikačního charakteru) je absolvent schopen i přímého uplatnění v praxi. Volbou jednotlivých volitelných modulů si student určuje přímé pokračování ve specializaci navazujícího magisterského programu Matematika na FAV. Současně získává možnost pokračovat po absolvování ve studiu na zahraniční vysoké škole.

Specializace:

Díky systému volitelných předmětů se studenti mohou specializovat v oblastech:

 • matematická analýza a teorie diferenciálních rovnic,
 • diskrétní matematika a teorie grafů, matematické struktury a kódování,
 • numerická matematika a počítačové modelování, matematické metody optimalizace,
 • geometrie a geometrické modelování,
 • teorie pravděpodobnosti a statistiky, finanční a pojistná matematika, ekonometrie.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor Obecná matematika lze studovat v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia je 3 roky. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Absolvent bude především připraven pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech Matematika, Učitelství matematiky pro střední školy a v dalších v oborech na FAV a jiných vysokých škol. Absolvent bude vzdělán v matematice do požadované hloubky a i v ostatních aplikačních oborech má možnost získat dostatečný přehled.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy ráda zodpovím, Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D..

   » Matematika pro přírodní vědy
Základní informace:

Cílem studia oboru Matematika pro přírodní vědy je nabídnout studentům větší možnost orientovat své profesní zaměření hlouběji do aplikačních oblastí. Studenti si osvojují řadu potřebných kompetencí, mezi jinými i schopnost formulovat, analyzovat a matematickými metodami řešit reálné úlohy z přírodovědných, ekonomických a technologických oblastí. Samozřejmostí je zvládnutí vhodných softwarových prostředků, které jsou nezbytně nutné pro praktickou realizaci studovaných matematických metod. Systém volitelných předmětových modulů poskytne studentům nejen námět na volbu učitelských kombinací v navazujícím magisterském oboru Učitelství pro střední školy, ale také možnost pokračovat v navazujícím oboru Matematické inženýrství.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor Matematika pro přírodní vědy lze studovat v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia je 3 roky. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Absolventi tohoto bakalářského oboru jsou jednak připraveni na bezproblémové uplatnění v praxi, protože budou mít schopnost aplikovat získané znalosti při řešení matematicky formulovaných nejen inženýrsko-přírodovědných problémů, ale i problémů ekonomických, medicínských a sociálních s využitím moderních výpočetních systémů. Mohou však pokračovat v dalším studiu. Bezprostředně navazujícími magisterskými obory na FAV jsou Matematické inženýrství, Matematika a Učitelství matematiky pro střední školy (v kombinacích Matematika-Informatika, Matematika-Fyzika, Matematika-Statistika a finanční matematika, Matematika-Chemie, Matematika - Technická geometrie a Matematika-Geografie).

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D..

   » Matematika a finanční studia
Základní informace:

Současná doba je charakteristická ekonomickým hodnocením věcí, jevů a činností. Nebytným předpokladem pro to je dostatek vhodných informací a užitečných postupů pro jejich hodnocení. Nutností je také znalost zákonitostí pro ekonomický pohled na naše okolí. Absolvent tohoto oboru bude školen v jednotlivých prostředcích matematicko ekonomického modelování, zpracování informací a dalších technik nezbytných pro danou oblast. Základem studia jsou matematické metody modelování a rozhodování, pravděpodobnost a statistika, zpracování informací, a prostředky výpočetní techniky. Nedílnou součástí studia jsou též předměty ekonomické povahy, které pomáhají absolventům v orientaci v reálném ekonomickém prostředí.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor matematika a finanční studia lze studovat v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia je 3 roky. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

V rámci oboru Matematika a finanční studia jsou připravováni odborníci, kteří se budou zabývat hodnocením ekonomických informací, ekonomickým modelováním a praktickou ekonomickou nebo ekonomicko-informatickou činností. Absolventi naleznou uplatnění jako ekonomičtí a finanční analytici, členové pracovních týmů zabývajících se ekonomickými koncepcemi, prognosami. V oblasti státní správy se uplatní jako pracovníci ekonomických odborů s koncepčním zaměřením. V soukromé sféře bude jejich profil vyhledáván u poradenských firem.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D..GEOMATIKA (3-letý studijní program, titul Bc.)
   » Geomatika
Základní informace:

Geomatika je interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geoprostorových dat nebo geoprostorových informací. Patří k němu zejména: zeměměřictví (geodézie a kartografie), dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie), globální určování prostorové polohy na zemském povrchu a geografické informační systémy. Všechny tyto disciplíny jsou propojeny výpočetní technikou a sběr dat je založen na elektronických měřících přístrojích.

Obor Geomatika

 • se tedy zabývá sběrem, zpracováním a správou základních geoprostorových dat (geodat) a jejich atributů s požadovanou přesností a aktuálností,
 • vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu (distribuci), analýze a poskytování dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová (geoprostorová) data,
 • v současné době se ve světě intenzivně rozvíjí a výrazným způsobem ovlivňuje tradiční obory souvisejících geověd,
 • využívá data pocházející z mnoha zdrojů, která jsou pořizována rozličnými metodami geodézie, kosmické geodézie, mapování, kartografie, dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie,
 • využívá pro zpracování, správu a analýzu dat informační technologie, zejména GIS (geografické informační systémy).

Specializace:

Obor je možno studovat ve dvou specializacích:

 • Geomatika - v této specializaci je důraz kladen na získávání (sběr), zpracování a správu základních geoprostorových dat (geodat) a jejich atributů s požadovanou přesností a aktuálností. Mezi profilové předměty státní závěrečné zkoušky této specializace patří mapování, fotogrammetrie, aplikace výpočetní techniky v geodézii, katastr nemovitostí a pozemkové právo.
 • Geoinformatika - těžištěm je účelové (tematické) zpracovávání základních geodat, jejich analýza a syntéza, tvorba a využití geografických informačních systémů (GIS). Proto je v této specializaci důraz kladen především na progresivní metody správy a poskytování rozsáhlých datových souborů a webové služby pro distribuci geoprostorových dat včetně funkcí webových portálů.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor Geomatika lze studovat v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia je 3 roky.

Na naší fakultě nabízíme studijní program Geomatika ve všech třech stupních vysokoškolského studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském) v prezenční i kombinované formě. Po absolvování bakalářského stupně tedy mají studenti možnost pokračovat ve studiu vyšších stupňů téhož studijního programu v prostředí, které již poznali. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

Absolventi se uplatňují v praxi v oblasti geodézie a katastru nemovitostí při výkonu zeměměřických činností. Mohou být zaměstnáni jako pracovníci vytvářející a aplikující databázové systémy a geografické informační systémy na katastrálních úřadech, ve veřejné správě (tj.v orgánech státní správy a územní samosprávy, zejména na magistrátních a krajských úřadech pracujících s geoinformačními technologiemi), ve firmách vytvářejících GIS projekty apod. Absolventi současně mají dostatečně kvalitní teoretický základ pro studium v navazujících magisterských programech.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. Václav Čada, CSc..


APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA (3-letý studijní program, titul Bc.)
   » Finanční informatika a statistika
Základní informace:

Cílem oboru je připravit odborníky se vzděláním na pomezí informatiky a moderních ekonomických metod. Absolvent se uplatní jako koordinátor při nasazování velkých informačních systémů, projektant - oborový expert ve vývojářské firmně nebo člen firemní analytické a ekonomické skupiny. V menších firmách může najít uplatnění například jako informatik nebo finanční a ekonomický analytik.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor Finanční informatika a statistika lze studovat v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia je 3 roky. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat

 • pro prezenční formu studia zde
 • a pro kombinovanou formu studia zde.

Uplatnění absolventů:

V rámci oboru Finanční informatika a statistika jsou připravováni odborníci, u nichž se předpokládají následující oblasti uplatnění: jako součást firemní skupiny projektující firemní informační a manažerský systém, jako součást firemní analytické a ekonomické skupiny. Pro malé firmy: informatik firmy, ekonomický a finanční analytik. A samozřejmě, po absolvování přijímacího řízení, pokračování studia v některém navazujícím studijním oboru.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. František Vávra, CSc..STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (4-letý studijní program, titul Bc.)
   » Územní plánování
Základní informace:

Studijní obor Územní plánování vychází z poměrně širokého teoretického základu všeobecných technických, přírodovědných a humanitních oborů. Ve specializovaných předmětech je pozornost zaměřena na vlastní projekční tvorbu a na navrhování územně plánovacích podkladů a dokumentací. Ve studijních plánech je dostatečný prostor věnován výuce v atelieru, zejména pro oblast pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací v kontextu platné legislativy, zařazením a procvičením metod přípravy investičních a developerských projektů, respektive dalších dovedností provázejících investiční výstavbu jako je např. získávání finančních zdrojů pro realizaci projektů z veřejných i privátních finančních zdrojů. Ve studiu má významné místo exkurzní činnost a praxe na odborných pracovištích s cílem propojit studium s praktickými příklady, ukázkami a zkušenostmi. Absolventi získají vzdělání pro navrhování v urbanismu a územním plánování a v souvisejících manažerských činnostech územního plánování, respektive investiční výstavbě.

Forma a délka studia, studijní plán:

Studijní obor územní plánování lze studovat v prezenční formě, standardní doba studia je 4 roky. Kompletní přehled předmětů vyučovaných během studia je možné vizualizovat zde.

Uplatnění absolventů:

Absolutorium studia má zároveň vytvořit základní předpoklady k tomu, aby absolvent po vykonání potřebné praxe mohl získat specializované autorizace či jiná osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro práci v daném oboru nebo na konkrétním pracovišti. Uplatnění absolventů v praxi:

 • projekční a inženýrské organizace, urbanistické ateliéry
 • subjekty veřejné správy na úrovni státu, kraje a obce
 • společnosti a instituce zabývající se investiční výstavbou, rozvojovými projekty a realizací staveb.

Kontaktní osoba:

Máte-li nějaké otázky, Vaše dotazy rád zodpovím, Doc. Ing. Václav Čada, CSc..
Stránku spravuje: Jan Pospíšil
ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License